Pro správné fungování tohto eshopu používáme soubory cookies.

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu devikoralky.sk


Údaje predávajúceho:


Obchodné meno: OKRAJ,občianske združenie
Sídlo: Gercenova 8/H, 851 05 Bratislava                                                                                                                                                                                                   
IČO: 42260418
DIČ: 2023438736

Spoločnosť je zapísaná na OÚ Bratislava I v živnostenskom registri č: 110-232978
e-mailová adresa: obchod@devikoralky.sk
Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99  Bratislava


Všeobecné ustanovenia


Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi Gercenova 8/H 851 05 Bratislava,  zapísaná na OÚ Bratislava I v živnostenskom registri č:
110-232978


I.1.  (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://www.devikoralky.sk podľa týchto VOP (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.


I.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod https://www.devikoralky.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).


I.3. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu https://www.devikoralky.sk platia pre nákup na internetovej stránke https://www.devikoralky.sk

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy


II.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky na internetovej stránke internetového obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový kontakt, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).


II.2. Predávajúci je povinný bezodkladne po jej doručení objednávku elektronicky potvrdiť na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to zaslaním automaticky generovaného e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu.


II.3. Pri objednávke presahujúcej 150,- € si predávajúci vyhradzuje právo telefonického overení prijatej objednávky. Kúpna zmluva potom vzniká potvrdením objednávky prípadne samotným dodaním tovaru. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.


III. Práva a povinnosti zmluvných strán


III.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar zabaliť bezpečne na prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu, dodať doklady spojené s objednávkou kupujúcemu na miesto určenia dohodnuté v objednávke.


III.2. Predávajúci nezodpovedá za:

Poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, alebo prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, alebo prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.


Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou našich výrobcov a dodávateľov alebo iných nepredvídateľných prekážok.


III.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.


III.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania a to výlučne písomnou formou (e-mailom na adresu obchod@devikoralky.sk).Pokiaľ kupujúci stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod.


III.5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami.


III.6. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.


III.7. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 3.4.


III.8. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na e-mailovú adresu:

obchod@devikoralky.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody.


III.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.


III.10. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky


IV.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu  dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.


IV.2. Všetky ceny sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://www.devikoralky.sk. Ceny nezahrňujú náklady  na dodanie tovaru. Cena je záväzná od momentu odoslania objednávky.


IV.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:
     a) v hotovosti dobierkou
     b) prevodný príkaz/vkladom na účet predávajúceho


IV.4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + cenu dobierky. Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou (internetbanking, prevodom na bankový účet) sa uhrádza vopred po potvrdení objednávky na podklade podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od akceptácie objednávky predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom bezodkladne vyrozumie kupujúceho.


IV.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy priložená v balení tovaru.

V. Dodacie podmienky


V.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve.


V.2. Objednávky sú vybavované priebežne. Dodacia lehota je najneskôr do 3-4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, objednávky sú väčšinou vyexpedované do 3 až 4 pracovných dní od objednania a úhrady. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.


V.3. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou. Pri objednávkach zo zahraničia, si predávajúci s kupujúcim vopred dohodne podmienky aj spôsob dodania a platby.


VI. Reklamačný poriadok


VI.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.


VI.2. Kupujúci má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Pri prevzatí tovaru od dopravnej spoločnosti odporúčame tovar skontrolovať a v prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je potrebné vyžiadať a spísať zápis o škode s dopravcom. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru.


VI.3. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý  vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

VII. Záručná doba


VII.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.


VII.2. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

VIII. Reklamácia


VIII.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho obchod@devikoralky.sk  .Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list.


VIII.2. Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Nevzťahuje sa na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.


VIII.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.


VIII.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.


VIII.5. Tovar kupujúci zašle buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.


VIII.6. Doba vybavenia reklamácie: reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

IX. Alternatívne riešenie sporov


IX.1. Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Túto povinnosť má predávajúci aj podľa  zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


IX.2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov:


Názov subjektu: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99  Bratislava


IX.3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, pokiaľ reklamácia nebola vybavená do 30 kal. dní odo dňa jej odoslania.X. Ochrana osobných údajov - Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia


X.1. Kupujúci je dotknutou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy Predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely VOP totožné a zameniteľné.


X.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona  (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:


Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je OKRAJ,občianske združenie , so sídlom Gercenova 8/H 851 05 Bratislava, e-mail:  obchod@devikoralky.sk


Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie plnení vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu). Osobné údaje sa spracúvajú na základe: nevyhnutnosti ich spracovania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.


Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.
Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ a pri registrovaných užívateľoch aj login a heslo.


Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:


Zmluvný partner/sprostredkovateľ:

Websupport, s.r.o (prevádzkovateľ dátového centra, správca serverov)

ACCOUNTI, s.r.o (spracovanie účtovníctva)

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.


Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom alebo osobne).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.


Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.


Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: obchod@devikoralky.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

XI. Záverečné ustanovenia


XI.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


XI.2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a telefonicky ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.


XI.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.


XI.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP.

Poučenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď prevezmete tovar.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky na e-mailovú adresu: obchod@devikoralky.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby.


Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.