Pre správne fungovanie tohto eshopu používame súbory cookies.

Podmienky ochrany osobných údajov


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

V prípade spracovania osobných údajov za účelom plnenia objednávky a v prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť  OKRAJ,občianske združenie, sídlom: Gercenova 8/H, 851 05  IČO: 42260418,
Spoločnosť je zapísaná na OÚ Bratislava I v živnostenskom registri č: 110-23297 (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce:
Adresa pre doručovanie: Gercenova 8/H, 851 05 Bratislava, email: obchod@devikoralky.sk, telefonický kontakt: +421/948 119 024

1.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nemá určenú zodpovednú osobu


2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Osobné údaje pre účely vybavenia objednávky a dodania tovaru sa     spracúvajú na     základe plnenia zmluvy, teda bez súhlasu zákazníka

2.2. Osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít     priameho marketingu internetového obchodníka sa spracúvajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona a     čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


3.1. Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia objednávky/kúpnej zmluvy

3.2. Osobné údaje budú spracovávané za účelom zasielania newslettera –
marketingových oznámení o zľavách, novinkách či iných zákaznícky zaujímavých skutočnostiach.

3.3. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.


4. DOTKNUTÉ OSOBY, KTORÝCH OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ

sú zákazníci a obchodní partneri   5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov subjektu, e-mailová adresa subjektu a poštové smerovacie číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu.


6. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania

7. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:

WEBSUPPORT, s.r.o. (prevádzkovateľ dátového centra, správca serverov)

ACCOUNTI, s.r.o (spracovanie účtovníctva)

7.2. Prenos údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva

7.3. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom alebo osobne)

7.4. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.   


8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

8.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

8.2. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo  kedykoľvek súhlas so spracovaním  osobných údajov daný prevádzkovateľovi odvolať. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania  osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním osobných údajov  odvolať zaslaním  emailu na adresu:  obchod@devikoralky.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

8.3. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú má okrem iného právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov)

8.4. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  25.5.2018